November 2017

Artikel:

 1. De inschrijving voor een opleiding is definitief, wanneer de ondergetekende (hierna te noemen: ‘de deelnemer’) een bevestiging van Sport Opleiding Nederland heeft ontvangen.
 2. De deelnemer verplicht zich met de inschrijving om de volledige opleiding- en examengelden te voldoen. Hierbij heeft de deelnemer de keuze om het volledige bedrag minimaal vijf dagen voor aanvang van de opleiding te voldoen, of als dit is afgesproken in drie termijnen te betalen.
 3. De betalingsverplichtingen van de deelnemer gelden ten allen tijde. Indien de deelnemer niet meer deelneemt aan de opleiding van Sport Opleiding Nederland, om wat welke reden dan ook, dan komt dit voor zijn/haar rekening. De deelnemer doet hierbij afstand van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van Sport Opleiding Nederland, indien Sport Opleiding Nederland overgaat tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.
 4. De deelnemer dient, indien hij/zij dit verwacht om in aanmerking te komen voor één of meerdere vrijstellingen, zelf een schriftelijk verzoek in te dienen bij NL Actief of NRZ. In dit verzoek dient de deelnemer te beargumenteren waarom men denkt daarvoor in aanmerking te komen. Tevens dient het verzoek met zoveel mogelijk materiaal ondersteund te worden, zoals kopieën van behaalde diploma’s en/of opleidingsmateriaal van de gevolgde opleidingen. Over de beslissing van eventuele vrijstelling wordt de deelnemer schriftelijk geïnformeerd door NL Actief of de NRZ. Sport Opleiding Nederland heeft op geen enkele wijze invloed op deze beslissing.
 5. Bij langdurige of ernstige ziekte beslist Sport Opleiding Nederland of de deelnemer de gemiste lessen in een volgende opleiding kan inhalen. Vervanging door een andere persoon is alleen voor aanvang van de opleiding mogelijk.
 6. In geval van overmacht is Sport Opleiding Nederland gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Zoals aanpassing van de opleidingsduur, opleidingsinhoud etc.
 7. De deelnemer onderwerpt zich aan de door de opleidingsaccommodatie vastgestelde of nog vast te stellen huisreglementen. De deelnemer is verplicht de huisreglementen na te leven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline. Sport Opleiding Nederland en de opleidingsaccommodatie zijn niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal en/of vermissing van enige eigendommen van de deelnemer.
 8. De deelnemer verklaart hierbij dat de deelname aan de opleiding het gebruik van de accommodatie, apparatuur en overige faciliteiten van de opleidingslocatie en Sport Opleiding Nederland geheel voor zijn/haar eigen risico is, waarbij de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf gedragen zullen worden. De deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Sport Opleiding Nederland of de opleidingslocatie wegens vergoeding van kosten, schaden en interesses als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen tijden het gebruik van de faciliteiten binnen de opleidingslocatie of het volgen van de opleiding.
 9. De deelnemer is gehouden tot stipte betaling van de aan Sport Opleiding Nederland toekomende opleiding- en examengelden ingevolge artikel 2. Bij het langdurig en aanhoudend uitblijven van de overeengekomen betalingen is Sport Opleiding Nederland genoodzaakt de gehele vordering uit handen te geven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Deze zal voor en namens Sport Opleiding Nederland zorg dragen voor invordering van de achterstallige opleiding- en examengelden en alle daaruit voortvloeiende kosten zoals de (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00 exclusief omzetbelasting. De deelnemer verbindt zich hierbij (reeds nu voor alsdan) om deze kosten te voldoen, waaronder de daadwerkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand, de proces- en executiekosten bij een gerechtelijke invordering (inclusief de daarover berekende wettelijke rente), wanneer daartoe zou moeten worden overgegaan, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 10. Opleidingen starten onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Indien een opleiding om deze reden geen doorgang kan vinden, kan een andere startdatum worden gekozen door de deelnemer.
 11. Alle geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.